Vergoedingen en privacy

Vergoedingen en eigen bijdrage
De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering en daarmee wordt de behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut volledig vergoed. Wel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar in Nederland een verplicht eigen risico van tenminste 385 euro per jaar ook in 2022 voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering. Iedereen betaalt dan de eerste 385 euro per jaar aan zorgkosten zelf via de zorgverzekeraar die dit inhoudt. Het gaat daarbij om alle kosten, zowel lichamelijke- (ziekenhuis, tandarts, fysiotherapie, etc) als geestelijke gezondheidszorg (psychiater, psychotherapeut). Indien u een naturapolis heeft (in de meeste gevallen) worden de kosten rechtstreeks via uw zorgverzekeraar aan de behandelaar vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten krijgt u zelf de rekening die u dan bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
 Het voordeel van een restitutiepolis is dat u zelf uw behandelaar en/of ziekenhuis kunt kiezen en dat dit altijd volledig vergoed wordt. Het nadeel is dat u zelf de rekening soms moet voorschieten en de restitutiepolis meestal iets duurder is. Het voornemen is deze restitutieregeling te beperken of zelfs af te schaffen waarmee de zogenaamde ‘vrije artsenkeuze’ vervalt. Uw zorgverzekeraar bepaalt dan voortaan bij welke behandelaar of welk ziekenhuis u terecht kunt. De hoogte van de vergoeding van uw behandeling is verder afhankelijk van een afgesloten contract tussen mijn praktijk en uw zorgverzekeraar: met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn voor 2022 wederom contracten afgesloten zodat de kosten bijna altijd volledig vergoed worden.

Vanaf 2014 zijn er opnieuw grote veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGz). Behandelaars worden gebudgetteerd waardoor u ook in uw keuze beperkt kunt worden wanneer het budget voor een behandelaar van een bepaalde zorgverzekeraar overschreden wordt. Hierdoor wordt de weliswaar gecontracteerde behandelaar niet langer betaald en zal dus ook geen nieuwe patiënten aannemen van de betreffende zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis blijft de eigen keuze van hulpverlener en daarmee de vergoeding gewaarborgd in de meeste gevallen, zeker wanneer, vreemd genoeg, de behandelaar geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Bij een aantal zorgverzekeraars wordt een restitutiepolis standaard aangeboden en bestaat er ook geen budgettering. In dat geval wordt u niet beperkt in uw behandelmogelijkheden (zie ook: www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgverzekeraars).

Privacy
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld met in achtneming van wettelijke voorschriften. Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, zijn vertrouwelijk ingevolge het medisch beroepsgeheim. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven. Informatieverstrekking aan derden zoals bedrijfsarts, en verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen. Aan juristen en advocaten verstrek ik desgevraagd en alleen met uw goedvinden informatie conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden, tenzij u dat niet goed vindt. Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in achtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld. Informatie uit het dossier wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk en wanneer, zoals in eerdergenoemde gevallen, informatie wordt gedeeld bijvoorbeeld met de huisarts, dan gebeurt dit bij voorkeur per briefpost, grondwettelijk beschermd door het briefgeheim (art. 13 lid 1) of in zeldzame gevallen per beveiligde mail (Zivver).

Klachtenregeling
Bent u onverhoopt minder tevreden over uw behandeling praat daar dan gerust over met mij. Als u een klacht heeft over de behandeling wil ik dat graag horen.
Wanneer dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt staat het u vrij contact op te nemen met de klachtenfunctionaris via een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval uw telefoonnummer zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook na bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De Geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te bereiken via: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of www.degeschillencommissie.nl (via de geschillencommissie Zorg naar ggz-praktijken). Zie verder het Klachtenreglement.